19 maja 2019. imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krempnej
tel. +48 13 441-41-01
wrm@poczta.onet.pl
  

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jednym z zadań własnych gminy. Działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która jest dotknięta tym problemem reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.). Wyżej wymieniona ustawa następująco definiuje przemoc w rodzinie: Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób w rodzinie, wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc domową charakteryzują: - intencjonalność, tzn. jest zamierzonym działaniem człowieka lub zaniechaniem działania i ma na celu kontrolę nad ofiarą, - nierównowagą sił pomiędzy sprawcą a ofiarą przemocy, - narusza prawa i dobra osobiste ofiary – sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa człowieka: prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, - powoduje ból i cierpienie – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na szkody osłabiając jej zdolność do samoobrony. Rodzaje przemocy: 1. przemoc fizyczna, obejmuje działania bezpośrednie, które wyrządzają ból i cierpienie fizyczne, 2. przemoc psychiczna, która jest bezpośrednim działaniem krzywdzącym wykorzystującym mechanizm procesów psychologicznych, 3. przemoc seksualna, działająca w obszarze zachowań seksualnych, naruszająca intymność pożycia 4. przemoc ekonomiczna, dotycząca warunków materialnych, która opiera się na uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy, 5. zaniedbywanie, niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych, medycznych i emocjonalnych osób zależnych, a także nie zapewnieni im podstawowych warunków bytowych. Realizując w/w ustawę na terenie Gminy Krempna podejmowane są działania zmierzające do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie. Gmina posiada oraz wypełnia założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-1014. Od 2011 roku na terenie gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie jego skład osobowy określa Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Krempna z dnia 07.08.2013 r. Cele Zespołu Interdyscyplinarnego: 1. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy. 2. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów. 3. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu. 4. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratora sądowego oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu przeciwdziałania temu zjawisku; 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym: 5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Cele i zadania Zespołu wpisują się w program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty jest podstawowym narzędziem przeciwdziałania przemocy w rodzin, wykorzystywanym przez osoby działające w Zespole Interdyscyplinarnym. Obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Osoby uwikłane w zjawisko przemocy w rodzinie powinny zgłosić się do GOPS lub na policję, gdzie uzyskają pomoc. Pracownicy tych instytucji mają obowiązek zachować w tajemnicy uzyskane informacje i podjąć działania zmierzające do rozwiązania problemu. Wypełnienie Niebieskiej Karty niej jest jednoznaczne z zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Formularz ten dokumentuje jedynie istniejącą sytuację, może stanowić dowód w sprawie karnej. Po uruchomieniu procedury sprawą zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. Jego członkowie, wspólnie z osobą, wobec której występuje podejrzenie, że doświadcza przemocy, opracowują plan pomocy i nadzorują sytuację rodzinną. KONTAKT ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY z siedzibą w: GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNJE 38-232 KREMPNA 32 TEL. 13 4467486 E-MAIL: gopskrempna@interia.pl
Karta Dużej Rodziny
 
W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyjęła Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała i rozporządzenie weszły w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. Na podstawie rządowego programu rodziny wielodzietne, wychowujące troje i więcej dzieci, mogą nabyć Kartę Dużej Rodziny. Karta pozwala na skorzystanie z uprawnień, które zostały wymienione w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl. 1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta przysługuje również rodzicowi, małżonkowi rodzica, którzy jeśli nabyli uprawnienia wynikające z programu nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu. Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą. Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały na terenie Gminy Krempna, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. 2. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. 3. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 4. Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krempnej lub drogą elektroniczną. Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krempnej. 5. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności: w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica– dokument potwierdzający tożsamość; w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.   ...więcej
OGŁOSZENIE
 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w dniu 27 października w godz.  16.00 - 18.00 w Domu Ludowym w Krempnej odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.
Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego tematu znajdują się w dziale ogłoszenia.
GOPS w Krempnej zaprasza....
 
GOPS zachęca do udziału w projektach finansowanych ze środków unijnych ""  ...więcej

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA